FNV Metaal Provincie Noord-Brabant

Artikel 3: Invloed

Werknemers zijn betrokken als ze inspraak hebben op de koers van een bedrijf. De werkgever geeft werknemers de mogelijkheid rechtstreeks of indirect (beslissende) invloed uit te oefenen. Er wordt steeds gezocht naar een balans tussen belangen van werknemers en de werkgever.

3.1 Je hebt het recht je te organiseren

De werkgever respecteert het recht van werknemers om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en ondernemingsraden. De werkgever geeft de vakbond toegang tot de werkvloer zodat zij de belangen van werknemers kan behartigen. 

3.2 Alles is bespreekbaar

De werkgever en werknemers/ondernemingsraad treffen elkaar in een open dialoog. Er is vertrouwen in elkaar en belemmeringen worden ter discussie gesteld. Werknemers/de ondernemingsraad worden aangemoedigd - met een beroep op de Code - zaken aan de orde stellen.

3.3 Verantwoordelijkheid betekent niet ‘zoek het zelf maar uit’

Ook werknemers/de ondernemingsraad nemen de verantwoordelijkheid voor hun werk, hun bedrijf, hun loopbaan, gezondheid en welzijn. De werkgever zorgt (in overleg met sociale partners en ondernemingsraden) voor een klimaat waarin dat kan en biedt daarbij het benodigde kader en de benodigde ondersteuning.

Waarom en wat wordt er bedoeld?

Artikel 3 van de Code gaat over de (nieuwe) rol van werknemers: ze helpen bij het bepalen van de koers van het bedrijf, zowel op de werkvloer als op strategisch niveau. Het gaat in dit hoofdstuk om nieuwe arbeidsverhoudingen, formeel en informeel, en de stijl van leidinggeven. De tijd van de traditionele baas-knecht verhouding, van wij-zij, is voorbij. In veel bedrijven zijn de arbeidsrelaties al informeel en de lijntjes kort. Deze ontwikkeling zet zich door op weg naar steeds gelijkwaardigere arbeidsverhoudingen. 

In de sub artikelen staan belangrijke onderdelen over invloed

Artikel 3.1: We vinden dat een aantal zaken het best formeel geregeld en georganiseerd worden. OR en vakbond voeren dit uit en werken aan algemene, generiek, arbeidsvoorwaardelijke behartiging van belangen van werknemers. Zij handelen naar de geest van de wet en laten de formele kant het informele deel van de arbeidsverhoudingen niet tot last zijn. 

Artikel 3.2: We zien ook dat informeel meedenken van werknemers steeds normaler wordt. Werknemers denken mee over dagelijkse zaken op de werkvloer en over de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Er is ruimte en tijd voor een open dialoog op alle niveaus, tussen alle afdelingen en tussen leidinggevenden en personeel. 

Artikel 3.3: Als we willen dat werknemers meer verantwoordelijkheid nemen, moeten ook de grenzen van het speelveld en de spelregels duidelijk zijn. Aandacht voor de nieuwe rol van het middenmanagement - coachend in plaats van sturend en vertrouwen in plaats van wantrouwen - is hierbij cruciaal.